Daha Fazla Gör

  Son Yazılar

  SÜRDÜRÜLEBİLİR MODERN TARIM YÖNTEMLERİ

  Milyarlarca insanı sağlıklı bir şekilde doyurmak veya sürdürülebilir tarım yöntemleri gibi oldukça karmaşık çabalar söz konusu haline geldiğinde, tek bir yaklaşımın bütün sorunları çözmesi beklenemez.

  Birçok sorun karşısında olduğu gibi, besin üretme işlemini ve sürdürülebilir tarımda da modern tarım teknikleri gibi bilimin bütün dallarından faydalanılırsa bütün çevre ve canlılar için en güzel sonuçlar hedeflenmektedir.

  MODERN TARIM NEDİR?

  Modern tarım nedir sorusu, aslında çoğu kişinin çok detaylı bilmese de fikir sahibi olduğu bir konudur.

  Modern tarım; gübreleme, tohum ıslahı, sulama ve makine kullanımı gibi farklı teknikler sonucunda birim alanda en yüksek verim ile dolayısıyla en yüksek gelir elde etmeyi amaçlayan tarım uygulamasıdır.

  SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM NEDİR?

  Tarım, birincil üretim şeklinde adlandırdığımız, gıda zincirinin başlangıç noktasıdır. Sürdürülebilir tarım nedir sorusunun yanıtı ise, kaliteli ve yeterli gıda maddesinin uygun maliyetli olarak üretimi, çiftçilerin, çevrenin, tarım yapılan arazinin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını amaçlayacak aynı zamanda geliştirecek uygulamaları içeren tarımsal faaliyettir.

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN MODERN TARIMA ETKİSİ

  Günümüzde tarım sektörü, salgın, savaş ve iklim değişikliği gibi olumsuzluklardan etkilenmektedir. Bu olumsuz durumlar karşısında ülkeler için “kendi kendine yetebilme” büyük önem taşımaktadır. Bu durumda tarımda sürdürülebilirliği korumak oldukça önem arz etmektedir. Bunun yolu da teknolojiden yani bir diğer adıyla modern tarımdan geçmektedir.

  Türkiye dünya tarım ekonomileri içerisinde 10. Sırada yer almaktadır. Ancak tarımsal faaliyetlerde teknoloji kullanımının arttığı taktirde dünya sıralamasında ilk 5’e girmesi mümkün olabilmektedir. Şehirleşme oranının giderek artışı bize küresel gıda miktarını ihtiyacının da dolaylı olarak artacağını göstermektedir.

  Bu önemli noktada gelecek yıllarda gıdayla ilgili olumsuzluklar yaşanmaması için topraktan en az maliyetle verim almak, yine bahsettiğimiz üzere tarım sektöründe teknoloji kullanımını arttırmaya dayanmaktadır.

  Yaşanan küresel sorunlardan doğrudan etkilenen tarım sektörünün sürdürülebilirliğini korumak önem taşımaktadır. Ekosistem odaklı ve iklim dostu gıda üretim modelleri sürdürülebilirlik kavramı doğrultusunda ön plana çıkan kavramlar arasındadır.

  Su kullanımının en aza indirildiği topraksız tarım uygulamalarının sağladığı verim sayesinde tarımda sürdürülebilirlik önemli yöntemlerden biridir. Bu yöntem ışığında yapılan doğru ve bilinçli üretim gelecekteki gıda sorunlarının önüne geçebilir.

  Tarım sektöründe var olan ve gelişen tarım trendlerinin takibi ve uygulanabilirliği gelişim açısından önemlidir. Dijital tarım faaliyetlerinin adaptasyonunun arttırılmasıyla gıda güvenliği daha çok sağlanabilir ve sürdürülebilirliğin modern tarıma etkisi gözlenebilir.

  MODERN TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM TEKNİKLERİ

  Tarım sektörünün gelişmesi yaşamsal faaliyetlerimizin devamlılığı açısından önemlidir. Gelecek yıllarda ise tarımın önemi daha fazla artacak. Gelecekte yaşanabilecek sorunları en aza indirmek de modern tarımla sürdürülebilirliğin şekillendirdiği yöntemlere başvurmak olacaktır. Bunun için şimdi modern tarımda sürdürülebilir tarım tekniklerini inceleyelim.

  HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ

  Hassas tarım, elektronik, bilgisayar ve veri tabanı ile hesap bilgisini birleştirerek gelişmiş sistem yaklaşımı ortaya çıkarmaktadır. Hassas tarım teknolojileri bileşenleri; coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama ve küresel konum belirleme sistemleridir.

  Hassas tarım denilince aslında bu kavramdan çok da uzak olamayan akıllı tarım kavramı; loT uygulamaları (nesnelerin interneti), yapay zekâ, drone, uydu görüntüleri vb. teknolojilerden bazılarını kullanılarak gerçekleştirilen hem tarımsal üretimde kalite ve verimi arttırmayı amaçlarken aynı zamanda kullanılan girdilerin çevreye verdikleri zararı da azaltmayı ve sürdürülebilirliği hedefleyen yönetim biçimidir.

  HİDROPONİK TARIM

  Hidroponik tarım yani topraksız tarım yönteminde yetişme ortamı sudur. Bazı yöntemlerde ise kök ortamlarının katı maddelerle desteklendiğini görebiliriz. Ancak hidroponik tarımda yetişme ortamının ana bileşeni sudur. Yetişme ortamı toprak olmadığından bitkilerin gereksinim duyduğu besin maddeleri kök kısmına dışarıdan eklenilmek zorundadır.

  GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI

  Tarım alanındaki genetik mühendisliği uygulamaları mahsul iyileştirmesinden zor hava koşullarında yetişebilen dayanıklı ürünlerin üretimi konusunda olanak sağlayan bir bilim dalıdır. Bu dayanıklı ürünlerin üretimi konusunda bitki anaçları da önemli rol oynamaktadır. Bitki anaçları da bitkilerin genel üretkenliğini artırmak için kullanılırlar.

  REJENERATİF TARIM

  Rejeneratif tarım yani onarıcı tarım, sadece ekinle, kullanılan ilaçla ya da üretim şekliyle ilgilenmiyor aslında daha fazla toprağa odaklanarak onu tedavi etmeyi amaçlıyor. İçerisinde toplum sağlığını, insan ve hayvan sağlığını, toprağı iyileştirme amaçları bulunuyor. Tarımı mümkün olan en az bozulmayla yapmayı hedefliyor.

  COCOPEAT TARIM

  Kokopit tarım tekniği, hindistan cevizi kabuğundan elde edilen liflerin küçük parçalara bölünerek topraksız tarım için kullanılan bir substrat türüdür. Bu substratın su tutma oranı yüksek olduğundan gübre ve sudan tasarruf sağlamaktadır.

  AEROPONİK TARIM

  Aeroponik tarım, kokopit veya toprak gibi katı ortamları kullanmadan bitkinin köklerine buhar biçiminde besin çözeltisi iletilen, havada asılı biçimde bitki yetiştirme metodudur.

  ÖRTÜLÜ TARIM

  Örtülü tarım ya da örtü altı tarım tekniği, bitkilerin mevsimleri dışında yetiştirilmesine olanak sağlayan bir yetiştiricilik biçimidir. İklim ve bazı dış etkenlerin yaratabileceği olumsuzları en düşük seviyeye indirebilmek için naylon veya cam gibi malzemeler kullanılarak örtüler altına tarım arazisi kurulur.

  PERMAKÜLTÜR

  Permakültür, İngilizce permanent (kalıcı) ve agriculture (tarım) kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Amacı ise hayvan, bitki ve insanları doğanın içinde bir araya getirerek bakımı kolay ve kendi kendine yetebilen üretim sahaları yaratmak.

  Bill Mollison, yazdığı ve permakültürün temel eseri olarak bilinen “Permakültür: Bir Tasarımcı El Kitabı” isimli kitabında permakültür ilkeleri şöyle sıralanıyor:1) Yeryüzüne özen gösterme,2) İnsanlara özen gösterme,3) Nüfus ve tüketime sınır getirme.

  AGROEKOLOJİK TARIM

  “Agroekoloji” sözcüğü; tarım anlamında olan “agro(agriculture)” ile doğa bilimi anlamında olan “ekoloji” sözcüklerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Tarla tarımının ve ekoloji biliminin genel prensipleriyle anlaşılması ve bu bilgilerle uygulanmasıdır. Hayvancılığı ve bitkisel üretimi kapsar.

  Ekolojik tarım, üreticilerin çevreye ve insanlara olumsuz yan etkileri olmayan ürünler ile yaptıkları hayvansal ve bitkisel üretim biçimidir. Agroekolojik tarım ise bununla paralel olarak bitki sağlığının korunması için doğal gübre kullanımını savunarak, doğal dengenin sağlanması, biyolojik çeşitliliğin korunmasını kısaca ekolojik çiftçilik yapısının devam ettirilmesini savunur.

  ENTEGRE ZARARLI MÜCADELESİ

  Hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle olan ilişkileri dikkate alınarak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu bir biçimde kullanılması ve popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan sistemdir.

  Entegre mücadele yöntemleri kapsamında; kültürel mücadele, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele, fiziko-mekanik mücadele ve kimyasal mücadele gibi yöntemler sıralanabilir. Bu yöntemler ise bitki zararlılarının çoğalmalarını engellemek azaltmak amacıyla yapılan tarımsal işlemler bütünüdür.

  DOĞAL HAYVANCILIK

  Hayvancılık, tarımsal faaliyetlerin içerisinde bulunan önemli alt dallardan biridir. Hayvanların etinden, sütünden, yumurtasından, yününden, balından ve gücünden yararlanmak için yapılan faaliyetlere doğal hayvancılık denir.

  Türkiye’de hayvancılık faaliyetleri iklim, yer şekillerinin çeşitliliği ve doğal bitki örtüsü gibi unsurlardan olumlu olarak etkilenmiştir. Karasal iklimin sonucu olan step bitki örtüsünün olduğu İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde küçükbaş hayvancılık, yükseltinin arttığı çayırların bulunduğu ve iklimin sertleştiği Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ise büyükbaş hayvancılık, ormanların yoğun olduğu alanlarda ise arıcılık yapılmaktadır.

  TARIMSAL ORMANCILIK

  Tarımsal ormancılık, tarım ürünlerini ya da hayvanlarla aynı toprakta ağaç benzeri bitkiler yetiştirmeye yönelik, tarım ve ormancılık uygulamalarını birleştiren toprak yönetme tekniğidir.

  DAMLA SULAMA

  Damla sulama, bitki yetiştirme işlemi için en verimli besin maddesi ve su dağıtım sistemidir. Besin ve suları doğru zamanda ve direkt olarak bitkinin köküne ulaştırır. Dolayısıyla her bitkinin ihtiyaç duyduğu besin ve su ögelerini doğru zamanda sağlar ve bitkilerin optimum seviyede büyümelerini sağlar.

  POLİKÜLTÜR ÜRETİM SİSTEM

  Polikültür üretim sistemi, sürdürülebilir tarım içerisinde tek kültür yetiştiriciliği olarak bilinen vejetasyon mevsimi süresince bir tarlada tek bir ürünün yetiştirilmesinin yanı sıra aynı anda ya da bitki rotasyonunda birden çok ürünün yetiştirilmesini ifade etmektedir.

  SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM TEKNİKLERİNİN FAYDALARI

  Besin kalitesi yüksek, sağlıklı ürün elde etmek, gelecek nesilleri doğaya zarar vermemek şartıyla korumak, üretim masraflarını düşürmek, tarım sektöründe çalışan insanların sağlığını korumak, kimyasal maddelerin ve zararlılarının olumsuz etkilerinden korunmak sürdürülebilir tarım tekniklerinin faydaları arasında yer almaktadır.

  Sonuç olarak günümüzde sürdürülebilir tarım yöntemleri, gelecek nesilleri tehlikeye atmamak ve ihtiyaçlarını karşılayan toplum oluşturmak açısından önemli bir kavramdır.

  Doğal kaynakların korunması, toprak ve su kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin sağlanması, erozyon ve orman yangınlarıyla mücadele, entegre ilaç yönetimi ve tarım alanında uygun yetiştirme yöntemlerinin kullanılarak arazilerdeki verimin arttırılması son zamanlarda sürdürülebilir tarımın önemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Bununla beraber tarım sektöründe teknoloji uygulamalarının yani modern tarım tekniklerinin kullanılması, arazilere aktarılmasıyla tarım sektörünün teknoloji uygulamalarından olumlu olarak etkilenmesi sağlanabilmektedir.

  Ayrıca sürdürülebilir tarım teknikleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için sitemizde yer alan “Sürdürülebilir Tarım İçin Kullanılan 5 Teknik” adlı listemize de göz atabilirsiniz.

  Yazan: Şehir Plancısı Elif İrem Demirbaş

  Son Yazılar

  spot_img

  Önerilen Yazılar

  ×
  ×